Εκκλησίες του Δραπανιά

Στήν Ἐνορία ὑπάρχουν οἱ παρακάτω Ἱεροί Ναοί:


1. Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νικολάου καί Εἰσοδίων Θεοτόκου, πολιοῦχος τοῦ Δραπανιᾶ. Χτίστηκε ἀπό τό 1850 ἕως τό 1880 καί ἐγκαινιάσθηκε τό 1896. Δίκλιτος καμαροσκέπαστος ναός. Ἔχει ἀξιόλογα λίθινα στοιχεῖα στό ἱερό Βῆμα, στίς θύρες, τά παράθυρα τό καμπαναριό κ.ἀ. Τό περίτεχνο ἀπό κυπαρίσσι τέμπλο  εἶναι ἔργο τοῦ Ἰωάννου Κουφάκη, φτιαγμένο τό 1911, ἐνῶ τό ἐπιχρύσωμα καί ὁ χρωματισμός, σύμφωνα μέ ἐπιγραφή πούἀποκαλύφθηκε, εἶναι «Ἔργον Ἁγιογραφικοῦ οἴκου Ἀδελφότητος Δανιήλ Μοναχοῦ, Κατουνάκια Ἁγίου Ὄρους Ἄθω 1931». Συντηρήθηκε ἀπό τήν 28η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων τό ἔτος 2008. Ὑπάρχουν πολλές εἰκόνες τοῦ 16ου-17ου αἰῶνος, ἡ δέ θαυματουργή εἰκόνα τοῦ ἁγ. Νικολάου χρονολογεῖται ἀπό τόν 14ο αἰῶνα. Τά τελευταῖα χρόνια ἔγιναν ἐργασίες ἀναπαλαίωσης στόν Ναό, ἀφαιρέθηκαν τά πρόσθετα ἐπιχρίσματα τῆς ἀρχικῆς κατασκευῆς καί ἔγινε ἐπίχρυση μέ θυραϊκή γῆ γιά νά ἀναδειχθεῖ ἡ ἄριστη λιθοδομή. Τό τσιμεντένιο καμπαναριό, πού εἶχε ἀντικαταστήσει τό παλαιό κατεστραμένο ἀπό κεραυνό τό 1950, κατεδαφίστηκε τό ἔτος 2004 καί ἀνεγέρθηκε νέο, πέτρινο τό 2004-2005. Τό ἔτος 2008 διαμορφώθηκε ἀπό τήν 28η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων τό πέτρινο προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί δυτικά αὐτοῦ δημιουργήθηκε παιδική χαρά χῶρος πρασίνου ἀπό τήν ἐνορία. Δυτικά τοῦ Ναοῦ δωρήθηκε τό ἔτος 2003 παλαιά κατεστραμένη οἰκία 143, 23 τ.μ. ἀπό τήν μακαριστή Ἀντωνία Πατεράκη τοῦ Γεωργίου.Στό χῶρο αὐτό καί σέ ἄλλα 110 τ.μ. πού ἀγόρασε ἡ Ἐνορία ἀνέγειρε  καλαίσθητο Ἐνοριακό Κέντρο 231 τ.μ. μαζί μέ τούς βοηθητικούς χώρους, τό ὁποῖο εὐελπιστοῦμε ὅτι θά βοηθήσει στό ποιμαντικό ἔργο τῆς ἐνορίας καθώς θά εἶναι πόλος ἕλξης καί συνάντησης τῶν ἀνθρώπων τοῦ τόπου μας.Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι ὅλες οἱ ἐργασίες πού γίνονται στόν καθεδρικό Ναό καί γύρω ἀπό αὐτόν ἔχουν τήν ἔγκριση τῆς 28ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, καθ’ ὅτι εἶναι προστατευόμενο μνημεῖο σύμφωνα μέ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος πανηγυρίζει στίς 6 Δεκεμβρίου, στίς 20 Μαΐου, ἡμέρα ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου, (στό Ναό φυλλάσεται Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου τό ὁποῖο μεταφέρθηκε ἀπό τόν μαρτυρικό Λευΐτη π. Ἰωάννη Τσιμπογιάννη, μετά τή μικρασιατική καταστροφή), στίς 25 Μαρτίου καί στίς 21 Νοεμβρίου. Τό ἀριστερό κλίτος εἶναι
ἀφιερωμένο στά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου


2. Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου 9ου αἰ. Νωπήγεια. Βρίσκεται σέ περιοχή ὅπου ἔχουν ἐντοπιστεῖ ἀρχαιότητες τῆς μινωϊκῆς καί ρωμαϊκῆς περιόδου ἀπό τήν ΚΕ΄ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καί Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων. Μονόχωρος, καμαροσκέπαστος Ναός, ἐνῶ μιά καμάρα, κατά μῆκος του, τόν χωρίζει σέ δύο μέρη. Στό ἐσωτερικό του σώζονται τμήματα ἁγιογραφικοῦ διακόσμου τοῦ 14ου-15ου αἰῶνος. Ἐξωτερικά ὑπάρχει θύρωμα μέ ἁγιογραφία καί περίτεχνο καμπαναριό.
Περιηγητές τοῦ 19ου αἰῶνα καί σύγχρονοι μελετητές, μέ ἀφορμή τά λείψανα τῶν Ρωμαϊκῶν λουτρῶν,πάνω στά ὁποῖα ἔχει κτιστεῖ ὁ Ναός,
τοποθετοῦν στήν περιοχή αὐτή μιά παραλιακή πόλη τῶν ἱστορικῶν χρόνων, τήν ἀρχαία Μήθυμνα. Βασικό χαρακτηριστικό τοῦ Ναοῦ εἶναι ὅτι τό Ἱερό Βῆμα εἶναι πρός τό νότο καί ὄχι πρός Ἀνατολάς. Σύμφωνα μέ τήν λαϊκή παράδοση, ὁ  Βασιλιάς τῆς πόλης Κράτους τῆς Μινωϊκῆς Ρόκκας ἔκτισε τό Ναό αὐτό μέ τό ἱερό του 
στή μνήμη τοῦ γιοῦ του, πού σκοτώθηκε ἀπό κυνηγό, μέ τόξο, νομίζοντάς τον ὡς θήραμα καί τόν ἀφιέρωσε στή θεά Ἄρτεμη, θεά τοῦ κυνηγιοῦ. Στά  πρωτοχριστιανικά χρόνια μετατράπηκε σέ χριστιανικό  ναό ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Στέφανο, καί τελεταῖα στόν  Ἅγ. Γεώργιο. Ὁ ναός συντηρήθηκε ἐκ βάθρων τό ἔτος 2003 ἀπό τήν 28η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων.


3. Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος. 11ου αἰ.Σταυροειδής μετά τρούλου, τρίκλιτος ναός τοῦ 11ου αἰ. (Ἅγ. Παντελεήμων,  Ἅγ. Σπυρίδων, Ἅγ. Χαράλαμπος).
Ἕνα ἀπό τά μεγάλα προσκυνήματα τῆς περιοχῆς, τόπος σχολικῶν ἐκδρομῶν καί συνάντησης τῶν ἀνθρώπων.

4. Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος. 16ου αἰ.
Ναός Βασιλικοῦ ρυθμοῦ μέ τούς χαρακτηριστικούς ψηλούς φοίνικες πίσω ἀπό τό Ἱερό Βῆμα.
Ἀνακαινίσθηκε ἐξωτερικά τά τελευταῖα χρόνια, ἐνῶ στό ἐσωτερικό του ἔχει ἐντοπιστεῖ ἁγιογραφικό ὑπόστρωμα καί εχουν ξεκινήσει οἱ ἐργασίες ἀποκατάστασης.


5. Ἱ. Ν. Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου.17ου αἰ.Πάνω
Δραπανιάς. Σπηλαιώδης, μονόχωρος Ναός. Πλαισιώνεται ἀπό πολλά σπήλαια καί ἀπότομους βράχους. Ἀσφαλές καταφύγιο γιά γυναικόπαιδα καί κυνηγημένους χριστιανούς στά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας καί στά νεώτερα χρόνια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς. Ἀνακαινίσθηκε ἐκ βάθρων τό ἔτος 2003, μεταφέρθηκε τό παλαιό κοιμητήριο καί ἐπεκτάθηκε τό  προαύλιο του.


 6. Ἱερός Ναός Ἁγ. Ἰωάννου Ἐρημίτη. Πάνω Δραπανιάς, Παλαιός. Μονόχωρος
Ναός. Ἡ Ἐκκλησία σύμφωνα μέ τήν παράδοση
χτίστηκε σέ μέρος ὅπου ἔμενε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης γιά λίγο, πηγαίνοντας ἀπό τόν Ἀζωγυρέ στό Ἀκρωτῆρι γιά νά μονάσει.
7. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
19ου αἰ.Κεντρικός Ναός τοῦ Π. Δραπανιᾶ.
8. Ἱ. Ναός Ἁγ. Παρασκευῆς.
Κτίστηκε τό 1887 καί ἀποτελεῖ τό κοιμητήριο  τοῦ Π. Δραπανιᾶ.9. Ἱ. Ναός Πέτρου καί Παύλου. Κτίστηκε τό 1993,από την οικ. Αλκιβιάδη  Ιερωνυμίδη.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ οἰκισμοῦ Φατζιανά μέ ἐντοιχισμένη παλαιά Βρύση στόν περίβολό του.
10. Ἱ. Ναός Ἁγ. Δημητρίου.19ου αἰ. Κοιμητήριο Ἐνορίας Δραπανιᾶ.11. Ἱ. Ναός Μετ. Σωτῆρος. 16ου αἰ. στόν οἰκισμό Ρασουλιανά.

12. Ἱ.Ν. Ἁγ. Γερασίμου. Χτίστηκε το 1981 ἀπό τή Μοναχή Ἀγαθαγγέλη Μπονατάκη.

13. Ἱ. Ν. Τιμίου Σταυροῦ. Χτίστηκε τό 1980 ἀπό τόν Ἰωάννη Παπουτσάκη.

14. Ἱ. Ν. Ἁγ. Εἰρήνης. Κτίστηκε τό 1988 ἀπό τήν Εἰρήνη Ἑλληνιάδου-Μπονάτου καί τήν οἰκογ. Ἀντώνη Μπονάτου.
15.Ι. Ν. Αγίου Ευτυχιου κτίστηκε το 2014 από τον Αντώνιο Ε. Κοκοτσάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου